نمرات پایان ترم درس اقتصاد مهندسی

a-plus-grade

دانشجویان درس اقتصاد مهندسی توجه داشته باشید که نمرات شما در این درس در فایلی که در ادامه آمده است مشخص شده است.

در این فایل ریز کلیه فعالیت ها و نمرات شما آورده شده است، در صورتی که نسبت به هر بخش اعتراضی دارید از طریق ایمیل به بنده اطلاع دهید.

فعالیت هایی که در تمرین اول درس به صورت رنگی برای شما مشخص شده است به معنای کپی بودن تمرین ها می باشد و تقسیم نمرات بین همه کسانی که یک رنگ هست تمرینشان صورت خواهد گرفت.

در مورد تمرین دوم نیز کپی زیاد انجام شده بود که در این فایل مشخص نشده اند و در نمره نهایی اعمال خواهد شد.

ENG-Final