نمرات پایان ترم درس مدیریت فناوری اطلاعات

a-plus-grade

دانشجویان درس مدیریت فناوری اطلاعات توجه داشته باشید که نمرات شما در این درس در فایلی که در ادامه آمده است مشخص شده است.

در این فایل ریز کلیه فعالیت ها و نمرات شما آورده شده است، در صورتی که نسبت به هر بخش اعتراضی دارید از طریق ایمیل به بنده اطلاع دهید.

IT-Final grade