نمرات پایانی سیستم های اطلاعات مدیریت (علمی کاربردی جهاد دانشگاهی)

a-plus-grade

دانشجویان درس سیستم های اطلاعات مدیریت (علمی کاربردی جهاد دانشگاهی) توجه داشته باشید که نمرات شما در این درس در فایلی که در ادامه آمده است مشخص شده است.

در این فایل ریز کلیه فعالیت ها و نمرات شما آورده شده است، در صورتی که نسبت به هر بخش اعتراضی دارید از طریق ایمیل به بنده اطلاع دهید.

MIS-Jahad-Final grades