نمرات امتحان میان ترم درس مدیریت فناوری اطلاعات

grades

دانشجویان درس مدیریت فناوری اطلاعات توجه داشته باشید که نمرات شما در امتحان میان ترم این درس در ادامه قابل مشاهده است. 

دانشجویانی که نمره خود را مشاهده نمی کنند به بنده پیام دهند تا نمره به ایشان اطلاع داده شود.

در صورتی که اعتراضی به نمره خود دارید صرفاً از طریق ایمیل به اطلاع بنده برسانید.

IT-Mid