نمرات امتحان میان ترم درس اقتصاد مهندسی

a-plus-grade

دانشجویان درس اقتصاد مهندسی توجه داشته باشید که نمرات شما در امتحان میان ترم این درس در ادامه قابل مشاهده است. 

در صورتی که اعتراضی به نمره خود دارید صرفاً از طریق ایمیل به اطلاع بنده برسانید.

ENG-Mid

موفق باشید.