میان ترم درس سیستم های اطلاعات مدیریت (علمی کاربردی جهاد)

Grades

دانشجویان درس سیستم های اطلاعات مدیریت (موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی) توجه داشته باشید که نمرات شما در امتحان میان ترم این درس در ادامه قابل مشاهده است. 

در صورتی که اعتراضی به نمره خود دارید صرفاً از طریق ایمیل به اطلاع بنده برسانید.

MIS-Mid-Jahad

موفق باشید.