نمرات امتحان میان ترم درس اصول و فنون مذاکره

a-plus-grade

دانشجویان درس اصول و فنون مذاکره توجه داشته باشید که نمرات شما در امتحان میان ترم این درس در ادامه قابل مشاهده است. 

در صورتی که اعتراضی به نمره خود دارید صرفاً از طریق ایمیل به اطلاع بنده برسانید.

NEG-Mid

موفق باشید.