نفوذ بر دیگران

81649e1b35e509b383237eb77b56ae92

تأثیر گذاشتن و نفوذ بر دیگران، روشی است که ما را در اهداف زندگی، موفق و کامیاب می‌سازد. این مورد که چگونه باشیم تا دیگران ما را دوست داشته باشند، حرف ما را بشنوند و به ایده‌ها و نظرات ما احترام بگذارند، مستلزم این است که راه‌های نفوذ بر آنها را دریابیم. لذا در اینجا ابتدا به بیان تعاریف و مطالبی در مورد ارتباطات و نفوذ خواهیم پرداخت و در نهایت مواردی که در منابع مختلف برای تاثیر و نفوذ بر دیگران اشاره شده است، آورده خواهد شد. مطالب مربوط به این مبحث را می‌توانید در فایل ضمیمه مشاهده کنید.