میان ترم درس سیستم های اطلاعات مدیریت (موسسه کارون)

a-plus-grade

دانشجویان درس سیستم های اطلاعات مدیریت (موسسه کارون) توجه داشته باشید که نمرات شما در امتحان میان ترم این درس در ادامه قابل مشاهده است. 

در صورتی که اعتراضی به نمره خود دارید صرفاً از طریق ایمیل به اطلاع بنده برسانید.

MIS-Mid-Karoon

موفق باشید.