قاطعیت

1303274437_16936_90fd92d969

در گذشته خیلی از کارکنان آموخته‌اند که اگر بخواهند حرفشان را بزنند از ترقی و اضافه حقوق خبری نخواهد بود و ممکن است کار خود را نیز از دست بدهند. اما روز به روز پیشرفت‌هایی برای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر ارزشهای قاطعیت، حاصل شده است. افراد نسبت به گذشته راحتتر نظر خود را بیان می‌کنند. روابط میان افراد به برابری طرفین توجه دارد هرچند رفتار بعضی از مدیران به گونه ای است که اگر در عصر قبلی زندگی می‌کردند، خوشحالتر بودند. اما به دلایل متعدد، محل کار تا حد زیادی انسانی‌تر شده است و کارکنان ابراز عقیده می‌کنند و به رغم مخالفت رئیس، دیدگاههای خود را بازگو می‌کنند. قاطعیت برای همـه افراد در سازمان می تواند سودمند باشد و نتایج سودمندی فراهم کند به نحوی که مدیر قاطع رابطه بهتری با زیردستان و برخورد موثرتری با مافوق خود دارد. رفتار قاطع اغلب با رفتار پرخاشگرانه اشتباه می‌شود. ازجمله تمایزات اساسی میان مدیران قاطع و مدیران پرخاشگر این واقعیت است که مدیر قاطع مورداحترام دیگران است، همان گونه که برای خود ارزش و احترام قایل می‌شود، به دیگران نیز احترام می‌گذارد. چنین مدیری به جای آنکه دیگران را مجبور به تبعیت از خواسته های خود کند با آنها مشورت می‌کند. درحالی که مدیران پرخاشگر به تابعیت محض زیردستان عادت کرده اند نه مشارکتشان. 

ادامه مطب را می توانید در فایل ضمیمه مشاهده نمایید.