خودگشودگی یا خودافشاگری

Self-Disclosure

تحقیقات نشان می‌دهند که مدیران بین ۵۰ تا ۸۰ درصد وقت خود را صرف برقراری ارتباط می‌کنند. چرا که ارتباطات حیاتی‌ترین امر در سازمان می‌باشد و می‌توان بیان کرد که بدون ارتباطات موثر عملکرد مدیران، نوآوری، درک مشتری و همکاری در امور بسیار ضعیف خواهد بود. در اینجا در مورد روابط بین کارکنان و مدیران در بعضی جاها سخن به میان آمده است اما همانطور که می‌دانیم مسایل و موارد مربوط به ارتباطات را می‌توان به موقعیت‌های مختلف تعمیم داد.
بیشتر سوءتفاهم‌هایی که بین مدیر و کارکنان پیش می‌آید از عدم شناخت شخصیت مدیر و درک نشدن پیامهای مدیر به عنوان یک فرستنده ناشی می‌شود. شخصیت مدیر از رفتارها و نگرشهای وی که برای دیگران شناخته شده است و همچنین حوزه‌ای که برای دیگران ناشناخته است تشکیل می شود. بنابراین در علم ارتباطات از روش‌های بهبود ارتباطات نام می‌برند که برای کمک به حداقل کردن این مسایل و یا حتی از بین بردن این موارد است که در ادامه به یکی از این راهکارها یعنی خودگشودگی یا خودافشاگری به تفصیل سخن خواهد رفت.

ادامه مطب را می توانید در فایل ضمیمه مشاهده نمایید.