تعهد مشتری به فروشنده

commitment

تعهد در لغتنامه دهخدا ، مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی راپذیرفتن و به عهده گرفتن و التزام بیان شده است. لغتنامه آکسفورد تعهد را به عنوان الزامی که آزادی عمل را محدود می کند مطرح می‌نماید.

تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می باشد. فرد متعهدکسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته است صیانت کند.

در تعریف دیگری تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب‌آمیز به ارزش‌ها و اهداف یک سازمان می‌باشد. وابستگی بر نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف سازمان به خاطر خود سازمان‌ است، تعریف شده است. تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می‌یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آن‌ها حفظ کند. تعهد در بیانی دیگر میل به ادامه ارتباط و اطمینان از آنکه ارتباط ادامه خواهد داشت و در واقع ارائه دهنده بالاترین مرحله از پیوند ارتباط است.

تحقیقات زیادی بر اهمیت تعهد به عنوان عامل کلیدی در ایجاد و حفظ ارتباطات بلند مدت بین شرکای تجاری تاکید کرده‌اند. اکثر محققان بر روی تعهد به عنوان سازه جهانی که نیت تداوم ارتباط را می‌سنجد، مطالعات خود را متمرکز کرده‌اند. برخی محققان در دو دهه گذشته سعی کرده‌اند از یافته‌های روانشناسی اجتماعی بهره برده و تعهد را به عنوان سازه‌ای که از سه جزء(عاطفی، محاسبه‌ای و هنجاری) تشکیل شده و محرک‌های مختلفی را برای تداوم ارتباط منعکس می‌کند، مطالعه کنند. تعهد عاطفی یعنی اینکه مشتری بخاطر لذت بردن از ارتباط با شرکت، دوست داشتن شرکت و  احساس تعلق به شرکت ارتباط خود با شرکت را حفظ می‌کند (پیوستگی به واسطه ارتباط و تعلق). تعهد محاسبه‌ای به این معناست که مشتریان رابطه با شرکت را بخاطر هزینه‌های جایگزینی مورد انتظار یا فقدان جایگزین حفظ می‌کنند (پیوستگی به دلایل ابزاری). تعهد هنجاری به این معناست که مشتریان فقط بخاطر اینکه احساس می‌کنند بایستی در شرکت بمانند رابطه شان را با شرکت حفظ می‌کنند (پیوستگی به واسطه نوعی الزام).

تعهد مشتری به فروشنده از تداوم ارتباط بین مشتری و فروشنده و تلاش فروشنده به حفظ رابطه حاصل می‌گردد. برخی از محققان بر این اعتقادند که اصول اخلاقی در این باره به عنوان سرمایه‌گذاری قابل توجهی محسوب می‌شود و در صورتی که مشتریان احساس نمایند که فروشنده ناعادلانه با آنها رفتار می نماید ارتباط خود را قطع می نمایند.

به منظور سنجش تعهد مشتری به فروشنده در حوزه خدمات می‌توان از پرسشنامه‌ای که در ادامه آمده است، استفاده کرد.