تعارضات بین فردی

conflict

با شنیدن واژه‌ى ارتباط چه مفاهیمى به ذهنتان مى‌آید: گفت و گو، برقرارى دوستى، دست دادن، انتقال دانسته‌ها، بیان خواسته‌ها، تماس تلفنى و …؟ کافى است کمى افکارتان را توسعه دهید. خواهید دید این واژه‌ى به ظاهر ساده، تا چه اندازه مفاهیم متفاوت و گسترده‌اى دارد. ارتباط موضوعى آمیخته با همه‌ى ابعاد زندگى است. زندگى شبکه‌ى ارتباطات است. جهان امروز ناگزیر است در این شبکه به حیاتش ادامه دهد و هر فرد باید در خور توان و امکاناتش در سالم نگه داشتن و تقویت آن بکوشد. یکی از رایج‌ترین مشکلات ارتباطی که برای افراد در محیط کار پیش می‌آید تعارض با سایر کارکنان می‌باشد. لذا در این مطلب تصمیم داریم به تفصیل در مورد تعارض به صورت کلی و تعارضات بین فردی به صورت خاص سخن بگوییم و همچنین در زمینه دلایل ایجاد، فراگرد ایجاد و راهکارهای غلبه بر آن، مطالبی بیان خواهد شد.

ادامه مطلب را می توانید در فایل ضمیمه مشاهده کنید.